Persónuverndartilkynning

Þjónustuferli ökutækja

A. Umfang persónuverndarstefnu

Með þessari persónuverndarstefnu upplýsum við þig um vinnslu persónuupplýsinga þinna hjá AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland/Þýskalandi („við“, eða „Audi“) í tengslum við samning þinn við þjónustuaðila Audi eða þjónustufyrirtæki (t.d. til að sinna viðgerðum, þjónusta ökutækið, skoðun).

Við munum upplýsa þig um vinnslu á upplýsingum þínum í tengslum við notkun á öðrum vörum og þjónustum, t.d. myAudi og Audi Connect þjónustuleiðir, í aðskildri persónuverndartilkynningu. Þinn samstarfsaðili Audi mun upplýsa þig með aðskildum hætti um þá gagnavinnslu sem sá aðili framkvæmir.

Almennar upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga hjá Audi má finna á heimasíðu okkar

Persónuupplýsingar teljast þær upplýsingar sem tengjast ákveðinni eða greinanlegri persónu („skráður aðili”); greinanleg persóna telst sá einstaklingur sem þekkja má, beint eða óbeint, út frá vísunum til nafns, kennitölu, staðsetningu, notandanafns eða vísunum til líkamlegra, lífeðlislegra, erfðafræðilegra, hugrænna, menningar- eða félagslegra eiginleika einstaklingsins.

Hverju ökutæki er úthlutað verksmiðjunúmeri ökutækis. Í mörgum löndum má rekja þetta verksmiðjunúmer ökutækis („VIN“) til núverandi og fyrri eiganda ökutækisins með upplýsingum frá viðkomandi ökutækjaeftirliti (Samgöngustofu). Einnig eru aðrar leiðir til að rekja upplýsingar sem safnað er úr ökutækinu aftur til eiganda eða ökumanns, t.d. með skrásetningarmerki (bílnúmeri).

Gögnin sem reglar búa til eða vinna úr geta því verið persónuupplýsingar eða geta við ákveðnar aðstæður orðið að persónuupplýsingum. Það fer eftir tiltækum gögnum um ökutæki hvort hægt sé að draga ályktanir, til dæmis um aksturshegðun þína, staðsetningu þína eða ökuleið eða notkunarhegðun þína.

Vinnsla telst hver sú aðgerð eða aðgerðir sem gerðar eru á persónuupplýsingum eða flokkum persónuupplýsinga, hvort sem er með sjálfvirkum hætti eða ekki. Svo sem söfnun, skráning, flokkun, uppstilling, geymsla, breyting eða staðfæring, uppfletting, lestur, notkun, birting, samþætting eða sameining, lokun eða eyðing.

B. Almennar upplýsingar
I. Hver er ábyrgðaraðili vinnslunnar?

Ábyrgðaraðili vinnslu persónuupplýsinga þinna er:
AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Þýskalandi.

II. Við hvern get ég haft samband?

Viljir þú framfylgja persónuverndarrétti þínum skaltu hafa samband eftir þeim leiðum sem gefnar eru upp á:
https://gdpr.audi.com/. Þar má finna frekari upplýsingar um hvernig skal framfylgja persónuverndarrétti þínum. Þú getur einnig sent beiðni þína með pósti á:
AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, 85045 Ingolstadt, Þýskalandi

III. Hvernig hafa má samband við gagnaverndarfulltrúa

Fyrir mál er varða persónuvernd má einnig hafa samband við gagnaverndarfulltrúa okkar, á þínu tungumáli:
AUDI AG, Data Protection Officer, 85045 Ingolstadt, Þýskalandi
E-Mail: datenschutz@audi.de

IV. Hvaða réttindi hef ég?

Öll þau réttindi varðandi persónuupplýsingar og vinnslu þeirra sem lýst er hér að neðan geta verið takmörkuð samkvæmt gildandi reglum ESB eða landslögum. Sem skráður aðili getur þú átt þau persónuverndarréttindi sem tilgreind eru að neðan, með fyrirvara um þá lögsögu sem þú tilheyrir:

1. Réttur til upplýsingar

Þú hefur rétt til að vera upplýst(ur) um þær persónuupplýsingar sem safnað er og hvernig þau eru notuð af okkur, á aðgengilegan hátt og á auðskildu máli. Við áréttum rétt þinn til að vera upplýst(ur) með stefnu þessari, hverrar innihald kann að vera uppfært stöku sinnum.

2. Aðgangur

Þú hefur rétt á staðfestingu á því hvort verið sé að meðhöndla persónuupplýsingar sem snúa að þér, hvaða gögn eru til meðhöndlunar og, eftir atvikum, gögn um þig Audi geymir og hvernig vinnslu þeirra hefur verið háttað (þ.e. tilgang gagnavinnslu, áætlaðan tíma sem gögnin verða geymd, viðtakendur, eða flokkar viðtakenda sem hafa fengið gögnin afhent, gagnaflutning sem Audi hefur framkvæmt o.s.frv.) og hefur rétt á að fá afrit af persónuupplýsingum sem geymdar eru um þig.

3. Leiðréttingar

Þú hefur rétt á því að rangar upplýsingar um þig verði leiðréttar eða að upplýsingar sem vantar verði skráðar án óeðlilegra tafa af hálfu Audi.

4. Eyðing

Þú hefur rétt á að persónuupplýsingar þínar sem geymdar eru hjá Audi verði eytt á óeðlilegra tafa, að því gefnu að lagaleg skilyrði séu uppfyllt
Til þessa getur komið. Sérstaklega ef
• Ekki er lengur þörf á persónuupplýsingum í þeim tilgangi sem þeirra var aflað upphaflega;
• Eina lagalega heimildin fyrir vinnslu þeirra var samþykki þitt sem þú hefur afturkallað;
• Þú hefur mótmælt vinnslunni á grundvelli lögmætra hagsmuna á grundvelli persónulegra haga þinna og við getum ekki fundið rétthærri grundvöll fyrir vinnslunni.
• Vinnslu persónuupplýsinga þinna hefur verið ólöglega háttað; eða
• Persónuupplýsingum þínum skal eytt að lagalegri kröfu.
Ef við höfum deilt upplýsingum þínum með þriðja aðila munum við upplýsa þá um eyðinguna, að svo miklu leyti sem krafist er að lögum.
Athugaðu að réttur þinn til eyðingar gagna er háður takmörkunum. Til dæmis þurfum við ekki að, né megum við, eyða upplýsingum sem okkur er áfram skylt að geyma samkvæmt lögum. Einnig eru gögn sem við þurfum á að halda vegna reifunar, sóknar eða varnar lagalegra krafna undanskilin rétti þínum til eyðingar.

5. Takmörkun vinnslu

Þú hefur rétt á að fá fram, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, takmörkun á vinnslu (þ.e. að persónuupplýsingar þínar verði merktar svo frekari vinnsla þeirra sé takmörkuð). Skilyrðin eru:
• Réttmæti persónuupplýsinga þinna er umdeilt og Audi þarf að sannreyna slíkt;
• Vinnslu hefur verið háttað með ólöglegum hætti, en þú andmælir eyðingu persónuupplýsinga og kýst heldur að notkun þeirra verði takmörkuð;
• Audi þarfnast persónuupplýsinga þinna ekki lengur til vinnslu en þú þarf á þeim að halda vegna reifunar, sóknar eða varnar lagalegra krafna, eða,
• Þú hefur andmælt vinnslunni og beðið er staðfestingar á hvort hagsmunir Audi gangi framar þínum.
Verði vinnsla takmörkuð verða hlutaðeigandi gögn merkt sem slík og verða ekki unnin – utan þess að geyma þau – öðruvísi en með þínu samþykki eða vegna reifunar, sóknar eða varnar lagalegra krafna eða til varnar réttindum annarar persónu eða lögaðila eða vegna mikilvægra hagsmuna Evrópusambandsins eða aðildarríki þess.
Taktu eftir að takmörkun vinnslu persónuupplýsinga getur komið í stað eyðingu þeirra, þar sem slíkt er heimilt að gildandi lögum.

6. Færanleiki gagna

Að svo miklu leyti sem við vinnum persónuupplýsingar þínar sjálfvirkt á grundvelli samþykkis þíns eða samnings við þig, átt þú rétt á að fá gögnin afhent á skipulegu, algengu tölvutæku formi og að koma þeim áfram til annars ábyrgðaraðila án hindrunar frá Audi. Þú hefur einnig rétt til að fá persónuupplýsingar þínar fluttar beint frá Audi til annars ábyrgðaraðila þar sem það er tæknilega vænlegt, að því gefnu að það gangi ekki gegn rétti eða frelsi annara.

7. Andmæli

Ef vinnsla okkar á persónuupplýsingum þínum byggir á lögmætum hagsmunum eða almannahagsmunum hefur þú rétt til að andmæla á grundvelli þinna eigin haga. Að auki hefur þú ótakmarkaðan andmælarétt ef vinnsla okkar tengist okkar eigin markaðsstarfi. Sjá athugasemd í kaflanum „Upplýsingar um andmælarétt þinn”.

Í vissum tilfellum veitum við þér einnig óskoraðan andmælarétt á grundvelli lögmætra hagsmuna, umfram persónuverndarstillingar þínar, innan umfangs lögmætra hagsmuna. Við munum upplýsa þig um þetta í tengslum við viðkomandi eiginleika eða þjónustu þegar við á.

8. Afturköllun samþykkis

Hafir þú gefið samþykki þitt við vinnslu persónuupplýsinga þinna getur þú afturkallað það hvenær sem er. Vinsamlega athugaðu að afturköllunin á aðeins við til framtíðar Afturköllunin mun ekki hafa áhrif á vinnslu sem þegar hefur farið fram.

9. Kvartanir

Að auki hefur þú rétt á að leggja fram kvörtun hjá eftirlitsstofnun um persónuvernd þess efnis að vinnsla persónuupplýsinga þinna sé ólögmæt. Rétturinn til kvörtunar hefur ekki áhrif á stöðu þína gagnvart öðrum stofnunum eða dómstólum. Heimilisfang eftirlitsstofnuninnar sem hefur lögsögu yfir Audi er:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach
Deutschland/Þýskalandi

Ofangreind úrræði hafa ekki áhrif á rétt þinn samkvæmt gildandi lögum og reglum til að leggja fram kvörtun til eftirlitsstofnunar í því aðildarríki sem þú hefur aðsetur í, vinnur í, eða þar sem ætlað brot fór fram.

10. Upplýsingar um andmælarétt þinn

a) Réttur til andmæla á grundvelli aðstæðna.

Þú hefur rétt til að andmæla vinnslu persónuupplýsinga þinna á grundvelli aðstæðna þinna. Skilyrði þessa eru að vinnsla upplýsinganna fari fram í þágu almannahagsmuna eða annara lögmætra hagsmuna. Þetta á einnig við um persónusnið. Að svo miklu leyti sem við byggjum vinnslu persónuupplýsinga þinna á lögmætum hagsmunum, gerum við almennt ráð fyrir að sannfærandi grundvöllur geti verið rökstuddur, en við munum að sjálfsögðu skoða hvert tilfelli fyrir sig. Komi til andmæla munum við ekki vinna persónuupplýsingar þínar frekar.
Nema:
• Við getum sýnt fram á aðkallandi lögmætan grundvöll fyrir slíkri gagnavinnslu sem gangi framar hagsmunum þínum, réttindum og frelsi, eða
• Persónuupplýsingar þínar séu notaðar til reifunar, sóknar eða varnar lagalegra krafna.

b) Andmæli komi fram við notkun gagna þinna til beinnar markaðssetningar

Í þeim tilfellum sem við vinnum persónuupplýsingar þínar í tilgangi beinnar markaðssetningar verður þér gert það ljóst í upphafi markaðssetningar og þú hefur rétt til að andmæla slíkri notkun hvenær sem er, og munum við þá hætta vinnslu í tilgangi slíkrar markaðssetningar. Þetta gildir einnig um persónusnið gagna eins og þau tengjast slíkri markaðssetningu. Ef þú andmælir vinnslu persónuupplýsinga þinna í tilgangi beinnar markaðssetningar munum við hætta vinnslu þeirra í slíkum tilgangi.

c) Andmæli við vinnslu gagna þinna vegna vöruþróunar og greiningar viðskiptavina

Eins og við kemur lögmætum hagsmunum, veitum við þér aðskilinn rétt til andmæla hvað varðar vinnslu persónuupplýsinga þinna til vöruþróunar og greiningar viðskiptavina.
Andmælir þú vinnslu persónuupplýsinga þinna til vöruþróunar og/eða greiningar viðskiptavina munum við hætta vinnslu þeirra í slíkum tilgangi. Hreinar tölfræðigreiningar á sameinuðum eða ópersónugreinanlegum gögnum munu ekki verða fyrir áhrifum af þessu.

d) Nýting andmælaréttar

Andmæli geta verið lögð fram með hvaða hætti sem er og ættu að berast á það heimilisfang sem útlistað er í kafla B.II.

V. Hvaða gögn vinnum við í hverjum tilgangi og hver er lagalegur grundvöllur vinnslunnar?

Við vinnum gögn þín í samræmi við Almennu persónuverndarreglugerðina („GDPR“), þýsk lög um persónuvernd (Bundesdatenschutzgesetz, „BDSG“), og önnur landslög eftir því sem við á. Hvaða gögn eru unnin, og í hvaða tilgangi, byggjast alfarið á þeirri þjónustu sem við veitum þér. Að auki, kunnum við almennt að vinna persónuupplýsingar þínar á eftirfarandi lagagrunni og í eftirfarandi tilgangi:
Tilgangur
Lagagrunnur
Lögmæti hagsmunir
Aðstoð við lögregluyfirvöld í tilfelli þjófnaðar ökutækis með rakningu ökutækis eða varahluta byggt á raðnúmeri ökutækis (VIN)
Almannahagsmunir (6. gr. (1)(e) GDPR)
 

Til að sporna við fjársvikum og peningaþvætti

Til að uppfylla lagaskyldur okkar (6. gr. (1)(c) GDPR), lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR)

Til að uppfylla kröfur laga og reglugerða

Til forvarna, í baráttu gegn og rannsókn á, fjármögnun hryðjuverka og glæpa sem ógna eignum og samanburði við evrópska og alþjóðlega lista yfir hryðjuverkahópa, í samræmi við lög

Til að uppfylla lagaskyldur okkar (6. gr. (1)(c) GDPR), lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR)

Til að uppfylla kröfur laga og reglugerða

Til uppfyllingar stjórn- og tilkynningarskyldna í samræmi við skattalögjöf og varðveitingu gagna

Til að uppfylla lagaskyldur okkar (6. gr. (1)(c) GDPR), lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR)

Til að uppfylla kröfur laga og reglugerða

Til upplýsingar innan ramma stjórnvalds- eða dómsúrskurðar í tilgangi sönnunar, sóknar og framfylgd einkamála fyrir dómi

Til að uppfylla lagaskyldur okkar (6. gr. (1)(c) GDPR), lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR)

Til að uppfylla kröfur laga og reglugerða

Vegna bókhalds- og skattamats í tengslum við rekstur

Til uppfyllingar samnings (6. gr. (1)(b) GDPR), lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR), til uppfyllingar lagaskyldna okkar (6. gr. (1)(c) GDPR)

Til að uppfylla kröfur laga og reglugerða

Endurskoðanir og sérstakar endurskoðanir, innri rannsóknir

Lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR

Yfirferð og uppfylling samningslegra og lagalegra skuldbindinga Audi, starfsmanna þess, dreifingaraðila, birgja o.s.frv., með verksmiðjunúmeri ökutækis (VIN), ef þörf krefur

Tölfræðigreiningar fyrir stjórnendur, kostnaðargreiningar og -stjórnun

Lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR)

Við höfum lögmætra hagsmuna að gæta að framkvæma greiningar á viðskiptaferlum okkar og kostnaðarstjórnun á grundvelli greininga á sölu- og pantanagögnum samkvæmt sölu tegunda, stöðu pantana, greiningum á umbeðnum útgáfum og búnaði, skýrslum um viðskiptaþætti, með raðnúmeri ökutækis (VIN), ef þörf krefur.

Framfylgd lagalegra krafna og vörn í lagalegum álitamálum

Lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR)

Við höfum lögmæta hagsmuni af reifun, sókn eða vörn lagalegra krafna.

Fyrirspurn tengiliða í tengslum við GDPR (t.d. gagnaverndarfulltrúi, aðilar sem hafa heimild til að gefa út leiðbeiningar, aðilar sem hafa heimild til að taka á móti leiðbeiningum)

Uppfylling lagaskyldna okkar (6. gr. (1)(c) GDPR, Lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR.

Samstarf við viðskiptafélaga, vænlegt skipulag (GDPR) ferla innan viðskiptasambands, uppfylling krafna laga og reglugerða

 
 
 
Að því marki sem við vinnum upplýsingar til annara nota eða á öðrum lagagrunni, munum við taka það sérstaklega fram samkvæmt viðeigandi lagagrunni í kafla C.I.

VI. Hverjir fá upplýsingarnar mínar?

Innan Audi fá þeir aðilar afhentar upplýsingarnar þínar sem þurfa þær til að uppfylla kröfur samninga eða reglna og til að verja lögmæta hagsmuni okkar. Þjónustuaðilar okkar (svokallaðir vinnsluaðilar) geta einnig fengið aðgang í þessum tilgangi. Almennt munum við aðeins deila persónuupplýsingum þínum með þriðja aðila ef það telst nauðsynlegt til að uppfylla samninginn, ef við eða þriðji aðili hefur lögmæta hagsmuni af deilingunni, eða ef þú hefur gefið samþykki þitt. Að auki kann upplýsingum þínum að vera deilt með þriðja aðila (þar á meðal rannsóknar- og löggæslustofnunum) að svo miklu leyti sem okkur væri skylt að gera það samkvæmt lögum, reglugerðum eða dómsúrskurði. Nánari upplýsingar um þá vinnsluaðila sem við vinnum með og aðra viðtakendur sem fá persónuupplýsingar má finna í eftirfarandi köflum B.VI.1, B.VI.2, C.III.1 og C.III.2. Vegna umfangs gagnavinnslu innan Audi er ómögulegt að veita tæmandi lista yfir alla þá viðtakendur sem fá aðgang að persónuupplýsingum þínum í persónuverndarstefnu þessari. Þess vegna eru almennt aðeins teknir fram flokkar þeirra viðtakenda.

1. Vinnsluaðilar

Þeir þjónustuaðilar sem koma fram fyrir hönd Audi ( svokallaðir vinnsluaðilar) geta fengið afhent gögn í þeim tilgangi sem greint er frá að ofan. Við notum vinnsluaðila í eftirfarandi flokkum vegna sértækrar þjónustu, en þeir aðilar aðstoða okkur við framkvæmd viðskiptaferla okkar. Nánar tiltekið felur þetta í sér fyrirtæki í eftirfarandi flokkum:
• Vefþjónustur
• Hýsingaraðila

2. Þriðju aðilar

Þriðju aðilar geta fengið afhent gögn í þeim tilgangi sem lýst er í kafla B.V.

Ef við deilum gögnum með öðrum vinnsluaðilum eða þriðju aðilum innan afmarkaðrar þjónustu munum við upplýsa þig eins og lýst er í köflum C.III.1 og C.III.2.

3. Er gögnum dreift til þriðja lands?

Færsla gagna til þriðju landa (þ.e. landa utan Evrópusambandsins eða Evrópska Efnahagssvæðisins) kann að eiga sér stað, að því marki sem það getur talist nauðsynlegt til að veita þér þjónustu, er krafist að lögum eða ef þú hefur gefið samþykki þitt. Í sömu tilfellum kunnum við einnig að deila persónuupplýsingum me vinnsluaðilum í þriðju löndum.

Athugaðu að ekki öll þriðju lönd viðhafa viðunandi gagnaöryggi eins og það er skilgreint af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Í tilfellum flutnings gagna til þriðju landa þar sem ekki ríkir viðunandi gagnaöryggi munum við tryggja, áður en aðgangur er veittur, að viðtakandinn annaðhvort viðhafi viðunandi gagnaöryggi (t.d. ákvörðun um viðunadi öryggi frá framkvæmdastjórn ESB eða samþykkt viðtakanda á viðeigandi samningum Evrópusambandsins), eða við höfum fengið upplýst samþykki þitt.

Þú getur fengið afrit frá okkur af sérstökum gildandi eða samþykktum reglum til að tryggja fullnægjandi gagnavernd. Notaðu upplýsingarnar í kaflanum Hafa samband til þess.
Upplýsingar um gagnafærslur til þriðju landa, eftir því sem við á, eru gefnar upp í þessum kafla eða í kaflanum C.III.3.

VII. Hversu lengi verða gögnin mín geymd?

Við geymum upplýsingarnar þínar eins lengi og nauðsynlegt er talið til að veita þér þjónustu okkar eða svo lengi sem við höfum lögmætra hagsmuna að gæta af frekari geymslu þeirra, einkum vegna bilanaleitar.

Að auki erum við háð ýmsum varðveislu- og skjalaskyldum, sem leiðir meðal annars af þýskri viðskiptalöggjöf (Handelsgesetzbuch, “HGB”) og þýskri skattalöggjöf (Abgabenordnung, “AO”). Þessi tímabil sem skilgreind eru fyrir varðveislu og skjalavörslu eru allt að tíu ár. Loks er geymslutími einnig metinn eftir lögbundnum fyrningarfresti, sem geta verið allt að þrjátíu ár, t.d. samkvæmt 195. gr. frv. þýskra borgaralaga (Bürgerliches Gesetzbuch, „BGB“), en vanalegur fyrningarfrestur er þrjú ár.

Undir vissum kringumstæðum gæti einnig þurft að varðveita gögn þín til lengri tíma, svo sem þegar svokallað lagaleg varsla eða réttarvarsla (þ.e. bann við eyðingu gagna á meðan málsmeðferð stendur) er fyrirskipuð í tengslum við mál sem tekin eru fyrir í stjórnsýslu- eða fyrir dómstólum.

Við gætum einnig verið háð varðveislu- og skjalaskyldum til að uppfylla gildandi löggjöf í þínu landi.

Að því marki sem hægt er að afla frekari upplýsingar, getur þú fundið frekari upplýsingar um varðveisluskyldur í kafla C.IV með tilliti til einstaka þjónustu.

C. Vinnsla þar sem Audi er eini ábyrgðaraðili

I. Hvaða gögn vinnum við í hverjum tilgangi og hver er lagalegur grundvöllur vinnslunnar?

1. Upplýsingar sem þú veitir

Við vinnum persónuupplýsingar sem við fáum beint frá þér innan umfangs viðskiptasambands okkar, þ.e. við upphaf, framkvæmd og umsjón með viðskiptasambandi þínu við okkur eða veitingu þjónustu (þar á meðal vinnslu hugsanlegra ábyrgðartilfella) eða fyrirspurnir ef þú hefur samband beint við okkur. Viðkomandi persónuupplýsingar innihalda venjulega persónuupplýsingar (nafn, heimilisfang og önnur samskiptagögn (t.d. sími, tölvupóstur), fæðingardag og -stað og þjóðerni). Að auki geta frekari persónuupplýsingar verið unnar eftir tegund ökutækis.

Einnig vinnum við með persónuupplýsingar sem við höfum aflað með löglegum hætti og höfum heimild til að vinna úr og eru fengnar frá opinberum aðilum (t.d. Bifreiðaeftirlitinu).

Upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga þinna innan ramma beins viðskiptasambands okkar við þig er einnig að finna á www.audi.de/datenschutz.

2. Upplýsingar sem veittar eru af samstarfsaðilum Audi eða þjónustufyrirtækjum

Við vinnum – að því marki sem nauðsynlegt er í tengslum við fyrirspurn þína – persónuupplýsingar sem við fáum löglega frá þjónustuaðilum Audi eða óháðum þjónustufyrirtækjum við framkvæmd viðgerða, þjónustu eða vinnslu fyrirspurna þinna (t.d. í tengslum við framkvæmd pantana, til að uppfylla samninga eða á grundvelli samþykkis þíns).

Viðkomandi persónuupplýsingar ná yfir:
• frumupplýsingar (titill, kyn, nafn, viðskiptamannanúmer, heimilisfang, tilkynningardagur og, þar sem við á, tilskilin heimilisföng, fæðingardagur, -staður, -land og, þar sem við á, -nafn, þjóðerni, hjúskaparstaða, símanúmer og netfang)
• faglegar tengiliðaupplýsingar (t.d. heimilisfang, netfang og símanúmer fyrirtækis, deildar)
• reikningsupplýsingar (IBAN, BIC, reikningsnúmer, flokkunarnúmer, lánastofnun, reikningseigandi)
• samningsupplýsingar (auðkenni samnings, upplýsingar um samningsferli (t.d. gögn um greiðsluhegðun, færslu samnings, uppsögn), gögn um umbeðin lán (t.d. upphæð, tímabil, útistandandi skuldir) og aðrar upplýsingar um samninga þína í tengslum við vörur okkar og þjónustu)
• verksmiðjunúmer ökutækis (VIN) og frumupplýsingar ökutækis (gerð ökutækis, útbúnaður ökutækis)
• upplýsingar og veitt þjónusta sem eru sértæk fyrir það ökutæki (viðskiptavinasaga, ökutækissaga, t.d. viðgerðir sem gerðar hafa verið, uppsettir varahlutir, skoðunarreglur) (Nánari upplýsingar er að finna í kafla C. I. 3.)
• tækniupplýsingar út frá rekstri ökutækis (Nánari upplýsingar er að finna í kafla C. I. 3.)
• heilsufarsupplýsingar (t.d. með tilliti til þjónustu fyrir sérstök ökutæki) til fylgja reglum.

Verksmiðjunúmer ökutækisins þjónar sem einkvæmt auðkenni fyrir ökutækið þitt ef upp koma hugsanlega ábyrgðartilvik, viðgerðir, viðhald og stuðningsþjónusta, innra gæðaeftirlit okkar og ef ökutækinu er stolið.

3. Upplýsingar úr ökutækinu þínu

Ef þú nýtir þér þjónustu (t.d. viðgerðarþjónustu, viðhaldsvinnu) er hægt að draga út og vinna úr gögnum sem geymd eru í ökutækinu (hugbúnaðarstaða, rekstrargögn ökutækis, tæknigögn og önnur stöðugögn ökutækis) ásamt verksmiðjunúmeri og öðrum frumupplýsingum ökutækisins (t.d. gerð ökutækis, útbúnað ökutækis).

Hægt er að safna upplýsingum úr ökutækinu með því að vinna úr þeim með svokölluðum greiningarbúnaði eða sérstökum útdráttarbúnaði (greiningartólum) sem starfsmenn Audi-þjónustunetsins nota (Audi Service Partner) eða þriðji aðili (t.d. vegaþjónusta og dráttarþjónusta, óháð þjónustufyrirtæki), eða framkvæmt af starfsmanni Audi, annaðhvort beint eða með fjaraðgangi að greiningartæki þjónustufyrirtækisins.

Upplýsingar í tengslum við ökutækið (t.d. atvikaminni, rekstrargögn, verksmiðjunúmer ökutækis, gerð, hugbúnaðarútgáfa) eru alltaf dregnar út með greiningartækinu til greiningar á beiðninni og flutt í greiningarsamskiptareglur. Þjónustufyrirtækið sendir greiningarsamskiptareglur til okkar í þeim tilgangi sem tilgreindur er í 3. kafla.

Hægt er að draga út frekari upplýsingar í hverju tilfelli fyrir sig að beiðni þinni.

Þetta getur einnig falið í sér upplýsingar úr upplýsinga- og afþreyingareiningunni, t.d. heimilisfangabókarfærslur varðandi beiðnir um aðgang að heimilisfangaskránni eða sniðstillingar sem þú hefur vistað með staðbundnum hætti í ökutækinu.

Þjónustufyrirtækið vinnur úr upplýsingum sem eru dregin út til að greina og leysa úr kvörtun þinni. Það er grunnregla hjá okkur að vinna almennt eingöngu þær upplýsingar sem tengjast þér eða ökutæki þínu sem nauðsynleg eru til að við getum unnið á skilvirkan hátt úr beiðni þinni og til að styðja þjónustufyrirtækið eða okkur við vinnslu hennar.

Hér á eftir útskýrum við fyrir þér hvaða upplýsingar ökutæki þitt vinnur úr og hvaða upplýsingar við getum dregið út og unnið úr í tengslum við beiðni.

4. Reglar – almennar upplýsingar

Það eru reglar uppsettir í ökutækinu þínu. Reglar vinna úr upplýsingum sem þeir fá til að mynda frá skynjurum ökutækisins eða sem þeir sjálfir mynda eða skiptast á innbyrðis. Sumir reglar eru nauðsynlegir til að tryggja örugga notkun ökutækisins, aðrar aðstoða þig við akstur (hjálparkerfi fyrir ökumenn) og aðrar stuðla að virkni þæginda- eða upplýsinga- og afþreyingaraðgerða. Sérstakar upplýsingar um gagnavinnslu í ökutækinu þínu er að finna í viðkomandi rekstrarhandbók, sem hægt er að nálgast á netinu og einnig á stafrænu formi í ökutækinu, þó það fari eftir útbúnaði ökutækisins, í beinu sambandi við gagnaverndartilkynningar um viðkomandi eiginleika.

5. Rekstrarupplýsingar í ökutækinu

Reglar vinna úr upplýsingum til að stýra ökutækinu. Þar má nefna til dæmis:
• Upplýsingar um stöðu ökutækis (t.d. hraða, hraðaminnkun, hliðarhröðun, fjöldi hjólasnúninga, stöðuvísakerfi fyrir sætisbelti),
• Umhverfisaðstæður (t.d. hitastig, rigningarskynjari, fjarlægðarskynjari).

Almennt séð eru slíkar upplýsingar lausheldnar og því ekki geymdar fram yfir notkunartíma og eingöngu unnar í ökutækinu sjálfu. Reglar innihalda oft atvikaskrá (ásamt lykli ökutækisins). Þeir eru notaðir til að skrá tímabundið eða varanlega tækniatvik sem og upplýsingar um ástand ökutækis (t.d. álag á kerfishlutum, upplýsingar um viðhald).

Eftirfarandi upplýsingar eru vistaðar en það veltur á tæknibúnaðinum:
• Rekstrarstaða kerfishluta (t.d. fyllingarstig, loftþrýstingur í dekkjum, staða rafhlöðunnar),
• Bilanir í mikilvægum kerfishlutum (t.d. ljós, bremsur),
• Hvernig kerfið bregst við sérstökum aðstæðum í akstri (hjálparkerfi fyrir ökumenn),
• Upplýsingar um atvik sem hafa áhrif á ástand ökutækis (t.d. hleðslustöðu háspennurafgeymis í rafknúnum ökutækjum, áætluð drægni).

Í sérstökum tilfellum (t.d. ef ökutæki hefur greint bilun) getur reynst nauðsynlegt að geyma upplýsingar sem annars myndu vera lausheldnar.

Ef þú nýtir þér þjónustu er hægt að draga út vistaðar rekstrarupplýsingar ásamt verksmiðjunúmeri ökutækisins ef þörf krefur. Útdregnar rekstrarupplýsingar eru skrá yfir tæknilega stöðu ökutækis eða einstakra kerfishluta og styðja við greiningu og gæðaumbætur og að ábyrgðarskuldbindingum sé fylgt.

Upplýsingarnar eru almennt dregnar út í gegnum skilgreind viðmót, t.d. tenging við OBD („On-Board Diagnosis“, greining um borð) sem okkur ber lagaleg skylda að viðhalda eða þjónustulyklinum. Þessar upplýsingar, einkum upplýsingar um álag á kerfishluta, tæknileg atvik (færslur í atvikaskrá), rekstrarvillur og -bilanir, eru sendar til okkar ásamt verksmiðjunúmeri ökutækisins, ef slíkt reynist nauðsynlegt sem hluta af greiningarsamskiptareglunni.

Atvikaskrár í ökutækinu kunna að vera endurstilltar af þjónustufyrirtæki sem hluta af viðgerðum eða þjónustuaðgerðum eða að beiðni þinni.

6. Tæknigögn (IUMPR)

Okkur ber skylda til að viðhafa reglulegar prófanir á virkni kerfishluta sem spila þátt í hreinsun útblásturs.

Til að ganga úr skugga um að að reglulegar prófanir (greiningar) hafi farið fram er árangurshlutfall eftirlits meðan á notkun stendur („In-Use Monitor Performance Ratio“, IUMPR) ákvarðað í reglinum (gögn sem staðfesta greiningaraðgerðina) og vistuð þar sem tæknigögn.

7. Þæginda- eða upplýsinga- og afþreyingaraðgerðir.

Hægt er að vista þægindastillingar og persónusniðnar stillingar í ökutækinu, ásamt því að geta breytt þeim eða endurstillt þær hvenær sem er. Það fer eftir viðkomandi búnaði en þar má nefna t.d.
• Stillingar fyrir stöðu sætis og stýris,
• Stillingar fyrir undirvagn og loftkælingu,
• Persónusniðnar stillingar svo sem lýsing inni í ökutæki.

Innan valins búnaðar er hægt að bæta inn eigin upplýsingum í upplýsinga- og afþreyingaraðgerðum ökutækisins. Það fer eftir viðkomandi búnaði en þar má nefna t.d.:
• Margmiðlunargögn, svo sem tónlist, kvikmyndir eða ljósmyndir sem hægt er að spila og afrita í samþættu margmiðlunarumhverfi,
• Upplýsingar úr heimilisfangaskránni eru notaðar með samþættu handfrjálsu kerfi eða leiðsögukerfi.
• Áfangastaðir færðir inn í leiðsögukerfi,
• Upplýsingar um notkun netþjónustu.

Yfirleitt eru slíkar upplýsingar aðeins fluttar úr ökutækinu ef beðið er um slíkt, sérstaklega varðandi notkun netþjónustu í samræmi við þær stillingar sem þú hefur valið.

Upplýsingar úr þæginda- og upplýsinga- og afþreyingaraðgerðum, s.s. einstakar stillingar eða persónusniðnar stillingar, er ekki hægt að draga út með því að nota greiningartækið og teljast því ekki staðlaður hluti af greiningarsamskiptareglum. Slíkar upplýsingar eru aðeins dregnar út í einstökum tilvikum og að beiðni viðskiptavinarins. Í tengslum við kvörtun í tengslum við þæginda- og upplýsinga- og afþreyingaraðgerðir gæti reynst nauðsynlegt að draga þessi gögn út og senda þau til okkar til að aðstoða við viðgerðir.

Það fer eftir viðkomandi búnaði, en sér í lagi er hægt að draga út eftirfarandi upplýsingar úr þægindaaðgerðum og vinna úr þeim eftir þörfum:
• Stillingar fyrir stöðu sætis og stýris,
• Stillingar fyrir undirvagn og loftkælingu,
• Hljóðstyrkur stöðuaðstoðarbúnaðar,
• Persónusniðnar stillingar svo sem lýsing inni í ökutæki.

Það fer eftir viðkomandi búnaði, en sér í lagi er hægt að draga út eftirfarandi upplýsingar úr upplýsinga- og afþreyingaraðgerðum og vinna úr þeim eftir þörfum:
• Margmiðlunargögn, svo sem tónlist, kvikmyndir eða ljósmyndir sem hægt er að spila og afrita í samþættu margmiðlunarumhverfi,
• Upplýsingar úr heimilisfangaskránni eru notaðar með samþættu handfrjálsu kerfi eða leiðsögukerfi.
• Áfangastaðir færðir inn í leiðsögukerfi,
• Upplýsingar um notkun netþjónustu.
• Upplýsingar um tengd tæki, svo sem farsíma (í þessu tilfelli fyrst og fremst heiti tækis, framleiðanda, hugbúnaðarútgáfu).

Í þessu samhengi, svo dæmi sé tekið, er síðasta raddskipunin sem greindist einnig dregin úr kerfinu.

Slíkar upplýsingar varðandi þæginda- og upplýsinga- og afþreyingaraðgerðir er hægt að vista með staðbundnum hætti í ökutækinu eða á tæki sem þú hefur tengt við ökutækið (t.d. snjallsíma, USB-lykli eða MP3-spilara). Ef þú hefur fært upplýsingarnar inn sjálf(ur) þá getur þú eytt þeim hvenær sem er.

Ef skipt er um reglir sem hluti af viðgerð eru þessar upplýsingar vanalega dregin út úr gamla reglinum og færð yfir í nýja reglinn.

8. Þjónustur á netinu

Ef ökutækið þitt er með þráðlausa nettengingu þá getur ökutækið þitt skipts á gögnum við önnur kerfi (gagnaþjóna Audi eða gagnaþjóna þjónustuaðila). Í ákveðnum löndum er þráðlausri nettengingu komið á með sendi- og móttakaraeiningu um borð (innbyggt af okkur) eða með farsíma (t.d. snjallsíma) sem þú setur upp.

Hægt er að nota netaðgerðir (upplýsinga- og stjórnþjónustu fyrir ökutækið þitt) í gegnum þessa nettengingu. Inni í þessu er falið þjónustur á netinu og forrit/öpp sem við eða aðrir veita þér („Tengiþjónusta Audi“).

Varðandi Audi þjónustur á netinu er lýsing á viðkomandi aðgerðum og tilheyrandi persónuverndarupplýsingum veitt á hentugum stað (t.d. MMI, vefsíðu Audi). Það kann að vera að unnið sé úr persónuupplýsingum til að veita þjónustu á netinu.

Sé slíkt nauðsynlegt til að vinna úr þjónustubeiðni þinni getur verið að við nálgumst gögn sem vistuð eru í upplýsingakerfum okkar frá þjónustum á netinu ásamt upplýsingum um stöðu Audi-tengiþjónustunnar, t.d. leyfistímabil, tengistaða, staða samnings.

9. Upptaka á myndbandi, myndum og hljóði

Í einstökum tilvikum getur reynst nauðsynlegt að framkvæma myndbands-, mynd- eða hljóðupptökur af einstökum kerfishlutum ökutækisins og senda til Audi, t.d. hjálpar þetta okkur ef kvartanir koma upp að geta framkvæmt markvissa greiningu og úrlausn þeirra (viðgerðarstuðningur). Til dæmis getur hugsast að þegar um er að ræða kvartanir vegna hljóðvistar að við gerum slíkt til að finna orsök hávaðans og til að geta leyst úr kvörtuninni.
Við vinnum gögn þín í samræmi við Almennu persónuverndarreglugerðina (General Data Protection Regulation, „GDPR“), þýsk lög um persónuvernd (Bundesdatenschutzgesetz, „BDSG“), og önnur landslög eftir því sem við á af eftirfarandi ástæðum:

Tilgangur

Lagagrunnur

Lögmætir hagsmunir

Að vinna úr fyrirspurn þinni þegar þú hefur samband við okkur, þjónustuver okkar, einkum kvartanir viðskiptavina og beiðnir viðskiptavina

Uppfylling samnings (kaup-/leigu-/þjónustusamningur ökutækis) (6. gr. (1)(f) GDPR)

Lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR)

Skilvirk úrvinnsla fyrirspurna þinna og svör við beiðnum þínum

Stuðningur við samstarfsaðila Audi eða þriðja aðila við villugreiningu og greiningu (þar á meðal greining á breytingum á ökutækjum) og yfirferð og meðferð ábyrgðarkrafna gagnvart samstarfsaðilum Audi

Lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR)

- Skilvirk greining til að geta leyst úr kvörtunum;

- Styðja samstarfsaðila Audi við að uppfylla lagalegar skyldur sínar gagnvart þér;

- Ef um er að ræða áþreifanlegar vísbendingar um að bilun sé að ræða á ábyrgðartímanum sem rekja má til breytinga á ökutækinu sjálfu (stillingar, breytingar o.s.frv.) hafa Audi og samstarfsaðilar Audi lögmæta hagsmuni af því að greina slíkar breytingar;

- skipti við viðkomandi samstarfsaðila í málum sem varða vöruábyrgð til að hægt sé að gera upp kostnað innbyrðis.

Villugreining (þar á meðal greining á breytingum á ökutækjum) og skoðun og meðferð ábyrgðarkrafna á hendur Audi

Uppfylling samnings (6. gr. (1)(b) GDPR)

lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR)

- Ef um er að ræða áþreifanlegar vísbendingar um að bilun sé að ræða á ábyrgðartímanum sem rekja má til breytinga á ökutækinu sjálfu (stillingar, breytingar o.s.frv.) hefur Audi lögmæta hagsmuni af því að greina slíkar breytingar;

 

Uppgjör ábyrgðarkrafna á hendur framleiðendum varahluta/kerfishlutum/kerfa (eftir þörfum með því að gefa upp verksmiðjunúmer ökutækis)

lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR)

Meðferð ábyrgðarkrafna ef um galla er að ræða í varahlut/kerfishluta/kerfi framleitt af þriðja aðila

Mat á útblæstri og eftirlit með magni útblásturslofts

lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR), uppfylling lagalegrar skyldu (6. gr. (1)(c) GDPR)

Sem framleiðandi erum við einnig háð lagalegum kröfum varðandi birtingu ákveðinna gagna, s.s. til að uppfylla opinberar tilkynningaskyldur í tengslum við vöktun losunarkerfa.

Aðstoð Audi í persónulegum málum í tengslum við lagadeilur og fullyrðingar um vátryggingakröfur

Samþykki (6. gr. (1)(a) GDPR)

 

Umbætur á vöru, hagræðing og þróun á aðgerðum ökutækja, greiningartæki

lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR)

Notkun upplýsinga í tengslum við sértækar bilanir í ökutækjum til frekari þróunar á greiningartækjum og ferlum, kerfishlutum og aðgerðum ökutækja

Umbætur á þjófavörn

lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR)

Mat á gögnum sem safnað var við rannsóknir á þjófnaði til almennra umbóta á þjófavarnaaðgerðum ökutækja

Uppgjör á kröfum samstarfsfélaga Audi út frá kjara- og bónusáætlunum

lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR)

Að uppfylla lagalegar kröfur samstarfsaðila Audi

Vörueftirlit og uppfylling annarra lagaskylda

Uppfylling lagalegrar skyldu (6. gr. (1)(c) GDPR)

 

Gæðaeftirlit í gegnum viðeigandi vörueftirlit og skjalahald (þar á meðal fyrirbyggjandi kvartanastjórnun með beinum samskiptum við þig), vöruábyrgð, innköllunarherferðir

lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR)

Eftirlit með gæðum vöru og forvarnir gegn vörutjóni, fyrirbyggjandi kvartanastjórnun

Uppfylling opinberra krafna (t.d. innköllunarherferðir þýska ökutækjaeftirlitsins eða annarra lögmætra yfirvalda í þínu landi)

Uppfylling lagalegrar skyldu (6. gr. (1)(c) GDPR),

lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR)

Uppfylling krafna laga og reglugerða

Stuðningur við viðskiptavini og væntanlega viðskiptavini

Samþykki (6. gr. (1)(a) GDPR)

----

Könnun til viðskiptavina (þ.m.t. ánægjukönnun)

Samþykki (6. gr. (1)(a) GDPR)

lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR)

Gæðastjórnun og mælingar á ánægju viðskiptavina

Sameining upplýsinga milli Audi og samstarfsaðila Audi til að búa til samræmdan gagnagrunn yfir viðskiptavini

Samþykki (6. gr. (1)(a) GDPR)

lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR)

Uppsetning gildandi og samræmds gagnagrunns yfir viðskiptavini hjá þeim samstarfsaðila Audi sem þú hefur valið eða haft samband við

Eftirlit með uppfyllingu eins og lög leyfa

lögmætir hagsmunir (6. gr. (1)(f) GDPR)

Staðfesting á að farið sé að lagalegum reglugerðum, innri stefnum fyrirtækisins, reglum og stöðlum Audi, samstæðufyrirtækja, viðskiptafélaga og annarra þriðju aðila

Útvegun sérstaks búnaðar fyrir fatlaða viðskiptavini

Uppfylling samnings (sölu-/leigu- eða langtímaleigusamningar ökutækja) (6. gr(1)(b) GDPR) eða lögmætra hagsmuna (6. gr(1)(f) GDPR), ef þú ert ekki samningsaðili og samþykkir (6. gr(1)(a) GDPR).

 

Athugasemd varðandi söfnun neysluupplýsinga í tengslum við OBFCM („On-Board Fuel Consumption Meter“, bensínmælir um borð):

Hægt er að safna ákveðnum eldsneytis- og orkunotkunarupplýsingum meðan á þjónustuferli ökutækja stendur og hægt er að senda þær til framkvæmdastjórnarinnar og Umhverfisstofnunar Evrópu (EEA) í gegnum framleiðandann. Þetta er gert til að uppfylla lagalegar kröfur. Eigandi ökutækisins hefur rétt á að hafna þessari upplýsingasöfnun.
Hagræðing og þróun á aðgerðum ökutækja, greiningartæki: Í rannsókna- og þróunartilgangi, í því skyni að hámarka vöruúrval okkar af aðgerðum ökutækja og aðlaga þær að háum væntingum viðskiptavina, einkum með því að þróa frekar nýstárlegar aðgerðir ökutækja, kerfishluta og vélarhluta í ökutækjum okkar sem og greiningartæki og ferli, vinnum við úr tæknilegum árangursupplýsingum úr hjálparkerfum, þægindakerfum, stýrihlutum eða kerfishlutum (t.d. reglar); ef þörf krefur ásamt umhverfisupplýsingum (t.d. hitastigi úti, birtustigi) og upplýsingum um leiðarlengd, ökuhraða, ástand ökutækis (t.d. tankhæð eða hleðslustig, kílómetrafjöldi) og upplýsingar um kerfisnotkun. Að því marki sem mögulegt er gerum við gögnin í upplýsingatæknikerfum okkar nafnlaus fyrir mat. Ef það er ekki mögulegt greinum við upplýsingarnar úr ökutækinu þínu á þann hátt að hægt sé að draga sem fæstar ályktanir um þig eða ökutæki þitt. Í þessu skyni hefur Audi komið á viðbótaraðgerðum þar sem þess er krafist, svo að einungis er hægt að koma á persónulegri tilvísun í tilhlýðilega rökstuddum undantekningartilvikum, t.d. til að geta framkvæmt vettvangsráðstafanir eða ef bilanir sem varða öryggi eða vöruábyrgð koma í ljós og upplýsingarnar eru eingöngu unnar í fyrrgreindum tilgangi. Slíkar viðbótaraðgerðir eru til dæmis strangar aðgangstakmarkanir, upplýsingatækniöryggisráðstafanir, eyðingarfrestir og takmörkun á tilgangi. Við notum þessar upplýsingar ekki til að búa til forstillingar notenda eða mat byggt á einstökum ökutækjum. Að auki eru engir upplýsingaeiginleikar notaðir sem gera það kleift að búa til forstillingar notenda eða fyrir ályktanir um hegðun þína eða hegðunarmynstur. Vinnslan er framkvæmd til að gæta lögmætra hagsmuna Audi til að uppfylla háar væntingar viðskiptavina okkar um gæði vöru okkar og þjónustu og útvegun nýrra, nýstárlegra aðgerða og lausna.

Frekari vöruupplýsingar og markaðsrannsóknir: Ef þú vilt fá upplýsingar um vörur okkar og þjónustu geturðu pantað þessa kynningu. Eftirfarandi gögn verða þá unnin í þeim tilgangi að birta auglýsingar innan gildissviðs þess samþykkis sem þú veitir (6. gr (1) (a) GDPR): nafn, fornafn, netfang og/eða símanúmer). Ef þú samþykkir að það verði haft samband við þig með tölvupósti munum við nota svokallaðan tvöfaldan valmöguleika, þ.e. við sendum þér tölvupóst á netfangið sem gefið er upp með beiðni um staðfestingu á samþykki þínu. Þú getur komist að því hvernig á að afturkalla samþykki þitt í kaflanum „Hvaða réttindi hef ég?“

Athugaðu andmælarétti þinn við vinnslu upplýsinga fyrir beina markaðssetningu eða af persónulegum ástæðum og rétt þinn til að andmæla samþykki (sjá kaflann „Hvaða réttindi hefur þú?“ og kaflann „Upplýsingar um andmælarétt þinn“).

II. Ber mér skylda til að veita persónuupplýsingar?

Í samhengi við framkvæmd þjónustu til þín þarftu aðeins að veita þær persónuupplýsingar sem eru nauðsynlegar til að framkvæma þjónustuna (sérstaklega viðgerðarpöntun, viðgerðarstuðningur, trygging/ábyrgð) eða sem okkur er skylt að safna samkvæmt lögum. Án þessara upplýsinga munum við almennt ekki geta afgreitt beiðni þína að hluta til eða í heild, til dæmis væri hugsanlega ekki hægt að greina og leysa kvörtun.

III. Hver fær upplýsingarnar mínar?

Vegna umfangs gagnavinnslu innan Audi er ómögulegt að veita tæmandi lista yfir alla þá viðtakendur sem fá aðgang að persónuupplýsingum þínum í stefnu þessari. Þess vegna eru almennt aðeins teknir fram flokkar þeirra viðtakenda.

Persónuupplýsingum þínum verður aðeins deilt með þriðju aðilum ef það telst nauðsynlegt til að uppfylla samninginn, ef við eða þriðji aðili hefur lögmæta hagsmuni af deilingunni, eða ef þú hefur gefið samþykki þitt. Að auki kann upplýsingum þínum að vera deilt með þriðju aðilum að svo miklu leyti sem okkur væri skylt að gera það til að fylgja lögum, reglugerðum eða dómsúrskurði.

Innan Audi eru upplýsingarnar þínar veittar viðkomandi deildum sem krefjast slíkra gagna til að uppfylla samningsbundnar og lögbundnar skyldur okkar og til að sinna lögmætum hagsmunum (t.d. gæðaeftirlit).

1. Vinnsluaðilar

Þjónustuaðilar (svokallaðir „vinnsluaðilar“) sem eru á vegum okkar og starfa fyrir okkar hönd geta einnig fengið upplýsingar í þessum tilgangi. Þjónustuaðilum gæti til dæmis verið falið að útvega rými fyrir netþjóna. Við notum eftirfarandi samningsbundna vinnsluaðila í ofangreindum tilgangi:
• Rekstur upplýsingakerfa, hýsing og veitendur stoðþjónustu
• Þjónustuver Audi (Audi Interaction GmbH)

2. Þriðju aðilar

Þriðju aðilar sem við kunnum að senda persónuupplýsingarnar þínar í þeim tilgangi að aðstoða samstarfsaðila Audi við greiningu eða uppgjör á ábyrgðarkröfum eru m.a.
• Framleiðslustöðvar og birgjar innan VW-samstæðunnar
• Þriðju aðilar sem framleiða kerfishluta/varahluti, kerfisbirgja

Við sendum almennt eingöngu tæknigögn um ökutæki þitt og, ef nauðsyn krefur, vélbúnaðareiningar (t.d. regli) til fyrrnefndra þriðju aðila ef slíkt reynist nauðsynlegt til að uppfylla þjónustu/viðgerðapöntun eða til að greina eða leysa úr kvörtun. Athugið að í einstaka tilvikum munum við einnig senda verksmiðjunúmer ökutækis (VIN) ásamt tæknigögnum eða vélbúnaðareiningum ef slíkt reynist nauðsynlegt til að greining geti farið fram, t.d. fyrir úthlutun í tiltekna framleiðslulotu. Í sumum reglum er verksmiðjunúmer ökutækis forritað inn í vélbúnaðareininguna og því getum við ekki fjarlægt það. Í slíkum tilfellum getur verið að þriðji aðilinn geti náð að nálgast og draga út verksmiðjunúmer ökutækisins úr vélbúnaðareiningunni.

Þriðju aðilar sem við sendum persónuupplýsingar óháð þeim þjónustum sem við veitum eru m.a.
• Ytri ráðgjafar Audi (t.d. lögmenn, skattaráðgjafar og endurskoðendur)
• Tryggingafélög,
• Yfirvöld starfandi innan sinnar lögsögu (t.d. skattstofa, lögregla, ríkissaksóknari),
• Dómstólar,
• Aðrir þriðju aðilar ef þú biður okkur um að áframsenda upplýsingar og veitir samþykki þitt fyrir því.

Til að nálgast einstaka viðskiptavini eða ef samstarfsaðili Audi býr til einstaklingsbundnar viðskiptavinaupplýsingar á grundvelli sölu- og pöntunargagna eða byggðar á áhugamálum þínum, t.d. til að hafa samband varðandi tilboð á aukahlutum, (eftirfylgni) vörum eða endurbótahlutum, sendum við eftirfarandi upplýsingar til samstarfsaðila Audi sem þú notaðir til að hafa samband við, að svo miklu leyti sem þú hefur gefið samþykki þitt: einkasambandsupplýsingar, fagsambandsupplýsingar og auðkenningar-, samnings- og ökutækjaupplýsingar.

Með tilliti til þeirra lagaákvæða sem eru fyrir hendi er framleiðendum skylt að gefa upp gögn sem þeir geyma að því marki sem krafist er að beiðni ríkisstofnana í einstökum málum (t.d. til að rannsaka refsivert brot).

Innan gildissviðs gildandi laga er ríkisstofnunum einnig heimilt að vinna gögn úr ökutækjunum sjálfum í stöku málum. Ef slys ber að höndum má til dæmis draga upplýsingar úr loftpúðareglinum sem geta stutt við rannsókn slyssins.

3. Eru upplýsingarnar mínar sendar til þriðja lands?

Færsla upplýsinga til þriðju landa (þ.e. landa utan Evrópusambandsins eða Evrópska Efnahagssvæðisins) kann að eiga sér stað, að því marki sem það getur talist nauðsynlegt til að veita þér þjónustu, er krafist að lögum eða ef þú hefur gefið samþykki þitt.

Sérstaklega í samhengi við greiningu eða uppgjör á ábyrgðarkröfum, getur reynst nauðsynlegt að flytja upplýsingarnar þínar til framleiðenda kerfishluta/varahluta/kerfis í þriðju löndum (sjá kafla B. VI. 3.). Við forðumst að senda persónuupplýsingar þínar í lengstu lög og veitum þriðja aðilanum aðeins gögn sem hann þarfnast.

Athugaðu að ekki öll þriðju lönd viðhafa persónuvernd að því marki sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vottar sem fullnægjandi. Í tilfellum flutnings gagna til þriðju landa þar sem ekki ríkir viðunandi gagnaöryggi munum við tryggja, áður en aðgangur er veittur, að viðtakandinn annaðhvort viðhafi viðunandi gagnaöryggi (t.d. ákvörðun um viðunandi öryggi frá framkvæmdastjórn ESB eða samþykkt viðtakanda á viðeigandi samningum Evrópusambandsins), eða við höfum fengið upplýst samþykki þitt.

Þú getur fengið afrit frá okkur af sérstökum gildandi eða samþykktum ákvæðum til að tryggja fullnægjandi gagnavernd. Notaðu upplýsingarnar í kaflanum Hafa samband til þess.

IV. Hversu lengi verða upplýsingarnar mínar geymdar?

Við geymum gögnin þín svo lengi sem þau teljast nauðsynleg til að veita þér þjónustu okkar eða svo lengi sem við höfum lögmætra hagsmuna að gæta af frekari geymslu þeirra, einkum vegna bilanaleitar.

Að auki erum við háð ýmsum varðveislu- og skjalaskyldum, sem leiðir meðal annars af þýskri viðskiptalöggjöf (Handelsgesetzbuch, „HGB“) og þýskri skattalöggjöf (Abgabenordnung, „AO“). Þessi tímabil sem skilgreind eru fyrir varðveislu og skjalavörslu eru allt að tíu ár. Loks er geymslutími einnig metinn eftir lögbundnum fyrningarfresti, sem geta verið allt að þrjátíu ár, t.d. samkvæmt 195. gr. frv. þýskra borgaralaga (Bürgerliches Gesetzbuch, „BGB“), en vanalegur fyrningarfrestur er þrjú ár.

Undir vissum kringumstæðum gæti einnig þurft að varðveita gögn þín til lengri tíma, svo sem þegar svokallað lagaleg varsla eða réttarvarsla (þ.e. bann við eyðingu gagna á meðan málsmeðferð stendur) er fyrirskipuð í tengslum við mál sem tekin eru fyrir í stjórnsýslu- eða fyrir dómstólum.

Við gætum einnig verið háð varðveislu- og skjalaskyldum til að uppfylla gildandi löggjöf í þínu landi.